L, 01. aug | SUUREMÕISA PARK

X käsitöö palkmajaehitajate kutsevõistlus / 10th Vocational Competition for Handcrafted Log House Builders

Palkmaja nurgatappide valmistamine. Võistlus toimub kahes kategoorias - professionaalid ja õppijad / Crafting the corner notches. Competition is held in two categories - professionals and students
Registreerumine suletud / Registration is Closed

Aeg ja koht

01. aug 2020 12:00 – 17:00
SUUREMÕISA PARK, Suuremõisa, 92302 Hiiumaa

Ülevaade

VÕISTLUSE JUHEND

1. Võistlus toimub kolmes kategoorias:

1.1. professionaalid

1.2. õppijad

1.3. kirvemehed

2. Võistluseks on ette valmistatud näidisnurgad, nelja erineva nurgatüübiga.

3. Võistlejal on võimalus valida nelja erineva nurgatapitüübi vahel: eesti tuulelukuga puhasnurk, eesti

tuulelukuga järsknurk, sadultapp ja norra nurk (kvaliteedinõuded on toodud võistluse juhendis) -

võistleja valib võistlusele registreerumisel nurgatüübi, mida ta soovib võistlusel valmistada.

4. Kui võistleja soovib valmistada muud nurgatüüpi peale punktis 3 kirjeldatud tappide, peab võistleja

esitama korraldajatele vähemalt 2 nädalat enne võistluse toimumist nurga spetsifikatsioonid,

sealjuures arvestades, et võimalik on valmistada ainult tuulelukuga tappi.

5. Iga võistleja peab ettevalmistatud alusele paika panema ühe 1,5 m pikkuse palgi - sh tegema ühe

nurgatapi ja 1,2 m vara ning lõikama sirgeks palgi otsad alumiste palkide järgi.

6. Nurga valmistamisel teeb võistleja alumise palgi pealmise ning ülemise palgi alumise tapi (sh Norra

nurga puhul).

7. Loodimine toimub püstitatava nurga sisekülje järgi paigaldatava palgi mõlemast otsast.

8. Paigaldatud palgi otste maksimaalne lubatud kõrguse erinevus on 40 mm.

9. Kõik võistluspalgid on ca 30 cm jämedusega (+/- 1,5 cm) ja kahelt poolt lõigatud (20 cm).

10. Võistlejad paigaldavad kolmandat palki looditud ja tõstetud alusele (igale võistlejale on

ette valmistatud alus).

11. Võistlusjärjekord, palgid ja alused loositakse (palgid nummerdatakse eelnevalt paigaldamise

järjekorras).

12. Igal võistlejal on ettevalmistusaeg 5 minutit, mille jooksul ta valmistab ette töökoha ning korrigeerib

vajadusel alust, millele paigaldab palgi.

13. Võistlejal ei ole lubatud ettevalmistuse ajal teha palgile märkmeid, kinnitada tugivahendeid, rakiseid

vms.

14. Võistlejal on ülesande täitmiseks ettenähtud maksimaalne aeg, mille ületamisel ta

diskvalifitseeritakse:

14.1. professionaalide kategooria - 40 minutit

14.2. õppijate kategooria / kirvemehed – 1h 20 minutit

15. Võistlejad on kohustatud järgima kõiki ettenähtud tööohutusjuhiseid ning kinnitama nende järgimist

võistluse eelselt allkirjaga, millega võtab ühtlasi vastutuse kõigi võistluse käigus tekkida võivate vigastuste eest.

COMPETITION RULES

1. Competition is held in three categories:

1.1. Professionals

1.2. Students

1.3. Axemen

2. Sample corners with four different corner types are prepared for the competition. 

3. Every contestant can choose between four different corner types: Estonian dovetail corner with wind-lock, Estonian square notch with wind-lock, Scandinavian notch and Saddle notch (quality requirements are specified in the figures below) – upon registration, contestants choose the corner type they wish to build in the competition. 

4. If the competitor wants to build any other corner type in addition to the tenons described in the section 2, the competitor should provide the organizers at least 2 weeks prior to the beginning of the contest specifications taking into account that it is only possible to make a tenon with a wind lock.

5. Every contestant must fix a 1.5 m log to a prepared base – incl. building of one corner joint and 1.2 m long groove, and cut straight the log ends, following the lower logs.

6. In building the corner, the contestant creates the upper joint of the lower log and the lower joint of the upper log (also by Scandinavian notch)

7. Leveling is performed from both ends of the log, installed according to the internal side of the built corner.

8. The maximum permitted difference in the height of the ends of the installed log is 40 mm.

9. All logs in the competition are with a diameter of about 30 cm (+/- 1.5 cm) and cut from two sides (20 cm).

10. Competitors install the third log to a leveled and raised base (each competitor will have his or her own base).

11. The order of competing, logs and bases are drawn by lot (every log is given a number in the order they are installed).

12. Every competitor has 5 minutes for preparations, during which the competitor prepares his or her work site and, if necessary, adjusts the base onto which the log is placed. 

13. During the preparation, the competitor is not allowed to make any marks on the logs, to fix any support means, fixtures etc.

14. Every competitor has a time limit to complete the task. If the time limit is not met, the competitor will be disqualified:

14.1. Professionals - 40 min

14.2. Students / Axemen - 1 hour 20 min

15. Competitors are required to meet all safety requirements and confirm compliance with the requirements by signature prior to the competition, by which the competitor retains responsibility for any injury during the competition. 

Registreerumine suletud / Registration is Closed

Jaga seda üritust

© 2020 by Weel OÜ  Kontakt: andres@weel.ee